INFO: +420 583 230 072 | podatelna@obecostruzna.cz
Dnes je 21. dubna 2024 a svátek má Alexandra -3°C | Zítra Evženie -1°C

Poplatky

Poplatky 2023 - vybírány od 1. 2. 2023, splatné k 30. 6. 2023

Elektronický formulář

Prostřednictvím tohoto elektronického formuláře si od 1. 2. 2023 můžete nechat spočítat veškeré poplatky, které máte zaplatit.

 

formulář - poplatky


Poplatky za občany

Vodné

 •  30 Kč/m3.

Stočné

 • 45 Kč/m3   (od 1. 1. 2024 činí stočné 50 Kč/m3)

Směsný komunální odpad

 • Občan s trvalým pobytem v obci 750 Kč/rok.
 • Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce 750 Kč/dům.
Osvobození a úlevy na směsném komunálním odpadu

Dle OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství jsou osvobozeni osoby, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

(1)

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, 

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení. 

(2)

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

a) je dítě, které v příslušném kalendářním roce je mladší nebo dovrší věku 15 let,

b) je student středních, vyšších odborných škol nebo konzervatoří a vysokých škol, který se soustavně připravuje na budoucí povolání a maximálně však do 26 let věku, 

c) se v obci dlouhodobě nezdržuje (více než 10 měsíců v příslušném roce), 

d) má v obci pobyt hlášen na úřední adrese Ostružná 135 a v obci se celý rok nezdržuje. 

(3)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
 

Poplatek ze psů

(poplatníkem je držitel psa staršího 3 měsíců)

 • za jednoho psa 50 Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 70 Kč,
 • osaměle bydlící osoba starší 65 let pobírající invalidní nebo starobní důchod 50 Kč.

 

Poplatky za podnikající osoby

Odvoz odpadu pro podnikatele

Ceny za odvoz odpadu pro podnikatele, kteří jsou zapojeni v systému obce Ostružná.

Podnikatelé, kteří uzavřeli dohodu s obcí a jsou zapojeni do systému, budou platit od 1. 1.2023 za vývoz sběr, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

 • Sběrné nádoby 110 l (základní – 52 x vývoz)…………… 3 000,-- Kč/rok
 • Sběrné nádoby 110 l (sezónní – 15 x vývoz)…………… 1 000,-- Kč/sezóna
 • Sběrné nádoby 110 l (do 10 lůžek, v soukromí)………… 500,-- Kč/sezóna
 • Sběrné nádoby 1100 l (základní – 52 x vývoz)………….. 20 000,-- Kč/rok
 • Sběrné nádoby 1100 l (sezónní – 10 x vývoz)…………... 6 000,-- Kč/sezóna

Informace:
Popelnice o obsahu 240 l musí mít 2 známky, nebudou se odvážet popelnice naplněné do poloviny, nebudou se vyvážet popelnice s nevytříděným odpadem, to znamená, když v popelnici budou plasty, sklo, papír, stavební materiál apod.

Kontejner u zastávky je sběrná nádoba na komunální odpad pro ty, kteří platí poplatky, to znamená chataři, chalupáři a ostatní, kteří nevlastní popelnici a nejsou na trase svozu. Do kontejneru nepatří velkoobjemový odpad, stavební, nebezpečný, tráva, větve apod

Kalendář svozu odpadů

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion