INFO: +420 583 230 072 | podatelna@obecostruzna.cz
Dnes je 20. června 2024 a svátek má Květa 18°C | Zítra Alois 25°C

Povinné informace o obci

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Obec Ostružná

2. Důvod a způsob založení

Obec Ostružná vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 12. 11. 2000 a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 118 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

3. Organizační struktura

viz kontakty na obec

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální
Obecní úřad
Ostružná 135
788 25 Branná

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální
Obecní úřad
Ostružná 135
788 25 Branná

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 583 230 072
mobilní: 792301664 (starosta)
mobilní: 792301612

4.5 Adresa internetových stránek

oficiální: www.obecostruzna.cz

4.6 Adresa podatelny

oficiální
Obecní úřad
Ostružná 135
788 25 Branná

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna: podatelna@obecostruzna.cz

4.8 Datová schránka

nseaqb9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3081870, kód banky: 0300

6. IČO

00636096

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00636096

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Na úřední desce obce Ostružná www.obecostruzna.cz

8.2 Rozpočet

Na úřední desce obce Ostružná www.obecostruzna.cz

9. Žádosti o informace

Informace se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním. Obec Ostružná poskytuje informace těmito způsoby:
- na úřední desce
- na internetové úřední desce
- v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
O poskytnutí informace se žádá ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím komunikačního zařízení.

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádosti je možno podat na podatelně obecního úřadu písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., a stížnosti jsou evidovány na podatelně obecního úřadu.

10.2. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Ostružná lze podat odvolání k příslušnému orgánu prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal. Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon. Ve vydaném rozhodnutí je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele. Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání učněné písemně lze podat poštou na adresu Obecní úřad Ostružná č.p. 135, 788 25 Branná nebo osobně na podatelně obecního úřadu. Ústní odvolání lze podat osobně u starosty obce.

10.3. Formuláře

Formuláře všech žádostí jsou k dispozici v úředních hodinách na podatelně Obecního úřadu Ostružná.

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

Následující

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
- Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Zákony jsou poskytnuty k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadu Ostružná nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

11.2 Vydané právní předpisy

nemáme

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

a) cena černobílé kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:
- formát A4 jednostranná 2,-- Kč
oboustranná 3,-- Kč
- formát A3 jednostranná 3,-- Kč
oboustranná 4,-- Kč

b) poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních úhrad.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

nemáme

13.1 Vzory licenčních smluv

nemáme

13.2 Výhradní licence

nemáme

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Viz přiložemé PDF soubory:

- Výroční zpráva 2022

- Výroční zpráva 2021
- Výroční zpráva 2020
- Výroční zpráva 2019
- Výroční zpráva 2018
- Výroční zpráva 2017

14.1. Rozsudky

14.2. Výdaje na soudy

15. Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

Související odkazy:
Rok 2022
Žádost o poskytnutí informace 1-2022.pdf
Poskytnutí informace 1-2022.pdf
Rok 2020
Žádost o poskytnutí informace 1-2020.pdf
Poskytnutí informace 1-2020.pdf
 

 

 

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion